Jumat, 02 Maret 2012

QS. Al-Haqqah (69)

Nomor Surat: 69
Arti Nama Surat: Hari kiamat
Jumlah ayat: 52 (lima puluh dua) ayat
Diturunkan di:
Golongan surat:
Informasi Tambahan:


Hari kiamat,
QS. al-Haqqah (69) : 1
apakah hari kiamat itu?
QS. al-Haqqah (69) : 2
Dan tahukah kamu apakah hari kiamat itu?
QS. al-Haqqah (69) : 3
Kaum Tsamud dan Aad telah mendustakan hari kiamat.
QS. al-Haqqah (69) : 4
Adapun kaum Tsamud, maka mereka telah dibinasakan dengan kejadian yang luar biasa.
QS. al-Haqqah (69) : 5
Adapun kaum Aad maka mereka telah dibinasakan dengan angin yang sangat kencang,
QS. al-Haqqah (69) : 6
yang Allah menimpakan angin itu kepada mereka selama tujuh malam dan delapan hari terus menerus; maka kamu lihat kaum Aad pada waktu itu mati bergelimpangan seakan-akan mereka tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong (lapuk).
QS. al-Haqqah (69) : 7
Maka kamu tidak melihat seorangpun yang tinggal di antara mereka.
QS. al-Haqqah (69) : 8
Dan telah datang Firaun dan orang-orang yang sebelumnya dan (penduduk) negeri-negeri yang dijungkir balikkan karena kesalahan yang besar.
QS. al-Haqqah (69) : 9
Maka (masing-masing) mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang sangat keras.
QS. al-Haqqah (69) : 10
Sesungguhnya Kami, tatkala air telah naik (sampai ke gunung) Kami bawa (nenek moyang) kamu ke dalam bahtera,
QS. al-Haqqah (69) : 11
agar Kami jadikan peristiwa itu peringatan bagi kamu dan agar diperhatikan oleh telinga yang mau mendengar.
QS. al-Haqqah (69) : 12
Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup,
QS. al-Haqqah (69) : 13
dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur.
QS. al-Haqqah (69) : 14
Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat,
QS. al-Haqqah (69) : 15
dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi amat lemah.
QS. al-Haqqah (69) : 16
Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka.
QS. al-Haqqah (69) : 17
Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah).
QS. al-Haqqah (69) : 18
Adapun orang-orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia berkata:” Ambillah, bacalah kitabku (ini) “.
QS. al-Haqqah (69) : 19
Sesungguhnya aku yakin, bahwa sesungguhnya aku akan menemui hisab terhadap diriku.
QS. al-Haqqah (69) : 20
Maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhai,
QS. al-Haqqah (69) : 21
dalam surga yang tinggi,
QS. al-Haqqah (69) : 22
buah-buahannya dekat,
QS. al-Haqqah (69) : 23
(kepada mereka dikatakan): “Makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu “.
QS. al-Haqqah (69) : 24
Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata:” Wahai alangkah baiknya kiranya tidak diberikan kepadaku kitabku (ini),
QS. al-Haqqah (69) : 25
dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku,
QS. al-Haqqah (69) : 26
wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu.
QS. al-Haqqah (69) : 27
Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku.
QS. al-Haqqah (69) : 28
Telah hilang kekuasaanku daripadaku “.
QS. al-Haqqah (69) : 29
(Allah berfirman): ” Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya.
QS. al-Haqqah (69) : 30
Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala.
QS. al-Haqqah (69) : 31
Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta.
QS. al-Haqqah (69) : 32
Sesungguhnya dia dahulu tidak beriman kepada Allah Yang Maha Besar.
QS. al-Haqqah (69) : 33
Dan juga dia tidak mendorong (orang lain) untuk memberi makan orang miskin.
QS. al-Haqqah (69) : 34
Maka tiada seorang temanpun baginya pada hari ini di sini.
QS. al-Haqqah (69) : 35
Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah.
QS. al-Haqqah (69) : 36
Tidak ada yang memakannya kecuali orang-orang yang berdosa.
QS. al-Haqqah (69) : 37
Maka Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat.
QS. al-Haqqah (69) : 38
Dan dengan apa yang tidak kamu lihat.
QS. al-Haqqah (69) : 39
Sesungguhnya Al Qur’an itu adalah benar-benar wahyu (Allah yang diturunkan kepada) Rasul yang mulia,
QS. al-Haqqah (69) : 40
dan Al Qur’an itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya.
QS. al-Haqqah (69) : 41
Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya.
QS. al-Haqqah (69) : 42
Ia adalah wahyu yang diturunkan dari Tuhan semesta alam.
QS. al-Haqqah (69) : 43
Seandainya dia (Muhammad) mengadakan sebagian perkataan atas (nama) Kami,
QS. al-Haqqah (69) : 44
niscaya benar-benar Kami pegang dia pada tangan kanannya.
QS. al-Haqqah (69) : 45
Kemudian benar-benar Kami potong urat tali jantungnya.
QS. al-Haqqah (69) : 46
Maka sekali-kali tidak ada seorangpun dari kamu yang dapat menghalangi (Kami), dari pemotongan urat nadi itu.
QS. al-Haqqah (69) : 47
Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar suatu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
QS. al-Haqqah (69) : 48
Dan sesungguhnya Kami benar-benar mengetahui bahwa di antara kamu ada orang yang mendustakan (nya).
QS. al-Haqqah (69) : 49
Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar menjadi penyesalan bagi orang-orang kafir (di akhirat).
QS. al-Haqqah (69) : 50
Dan sesungguhnya Al Qur’an itu benar-benar kebenaran yang diyakini.
QS. al-Haqqah (69) : 51
Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.
QS. al-Haqqah (69) : 52